SUMMARY: A simplified version of the history of the Second World War, where Britain alone delivered the world from fascism, has formed the origin myth of British nationalism for years now. But in the context of Brexit the national obsession with that time period has become a danger, with ever more fanciful versions of these myths being spouted by those who want to promote hostility to the EU.

GLOSSARY: An Dàrna Cogach – the Second World War Na Nàsaich – the Nazis Mac-meanma – imagination Brosnachadh – promoting

THA feum aig gach dùthaich air an t-saoghal air sgeulachdan. Sgeulachdan stèidhichte ann an eachdraidh na dùthcha, a thèid an cleachdadh ann am beachd sìobhaltach na dùthcha, gus dearbhadh dè an seòrsa sluaigh a tha annta agus gus na ceanglaichean a tha eatorra a neartachadh.

’S e sgeulachdan mun t-strì airson neo-eisimeileachd a thèid cleachdadh anns a’ mhòr chuid de dhùthchannan. Chan eil a leithid aig an Rìoghachd Aonaichte, leis gum b’ ann nan aghaidh-san a strì gu leòr de dhùthchannan eile gus neo-eisimeileachd fhaighinn anns a’ chiad dol a-mach!

Mar sin feumaidh iad sgeulachdan eile a thaghadh agus tha e soilleir gur e an Dàrna Cogadh a tha a’ mhòr chuid dhiubh air taghadh, no dreachd nàiseantach air eachdraidh an Dàrna Chogaidh. Anns an dreachd seo, sheas Breatann na h-aonar an aghaidh nan Nàsach, agus shoirbhich leatha cha mhòr gun chuideachadh fhaighinn bho dhùthaich sam bith eile.

Bho àm gu àm, bheir cuideigin iomradh air tachartasan eachdraidheil eile, leithid Agincourt no Waterloo, ach chan eil an aon smachd aig na blàran sin idir thairis air mac-meanma pàirt mhòr den t-sluagh mar a tha aig an Dàrna Cogadh.

READ MORE: Lean May ro-dhlùth ri mearachdan Chamshroin

Tha àite cho cudromach aig an linn sin ann an cultar Bhreatainn is gun tèid a riochdachadh a-rithist agus a-rithist ann an nobhailean is filmichean is prògraman TBh. Agus sin as coireach, gun teagamh sam bith, nach mòr gur e eucoir a tha ann a bhith dèanamh tàir air Churchill, mar a dh’ionnsaich am BPA Ross Greer an t-seachdain sa chaidh.

B’ e dìreach rud neònach a bha ann, ach ann an co-theacs Bhrexit,’s e rud cunnartach a tha ann. Cha mhòr gach latha a-nis, cha chluinn thu ach mar a dh’fhuiling agus mar a mhair an dùthaich tron Dàrna Cogadh agus gum mair sinn an-dèidh Brexit cuideachd air sgàth sin. Tha na Tòraidhean agus an càirdean sna meadhanan a’ cleachdadh nan sgeulachdan seo gus nàiseantachas Breatannach a bhrosnachadh, oir gach latha tha e a’ fàs nas soilleire nach tèid Brexit soirbheachail a chur air dòigh idir.

Tha sinn air ìre a ruigsinn, far nach fheum na sgeulachdan fiù ’s a bhith fìor. Anns an leabhar a sgrìobh e mu dhèidhinn Churchill, thug Boris Johnson iomradh air mar a shoirbhich leis na Nàsaich aig Stalingrad, am measg bhreugan uabhasach eile.

READ MORE: Foghlam ciùil ann an cunnart sna sgoiltean

Aig an deireadh-sheachdain, bha BP Tòraidheach, Daniel Kawcyznski, a’ gearan gun d’fhuair a’ Ghearmailt taic airgid às dèidh a’ chogaidh bho Phlana Marshall is nach d’fhuair an Rìoghachd Aonaichte sgillinn. ’S e an fhìrinn gun d’fhuair an Rìoghachd Aonaichte $2.7 billean – barrachd air dùthaich Eòrpach sam bith eile.

Nuair a sgrìobh ceannard na companaidh Airbus mu dhèidhinn draghan na companaidh co-cheangailte ri Brexit, chaidh Mark Francois BP air an teilidh gus an litir a shracadh agus òraid a ghabhail air mar a rinn athair a’ chùis air na Gearmailtich air tràighean Normandy. Chan fhaca Mark Francois, a rugadh ann an 1965, no an ginealach dham bhuin e, a’ mhòr-chuid dhiubh a bhòt airson Brexit, latha den chogadh ud.

Chan eil na Tòraidhean seo airson cuimhneachadh air Plana Mharshall, no mar a thug iad cuideachadh do dh’fhògarraich tron Khindertransport, no an t-iomadach dòigh anns a bheil an t-Aonadh Eòrpach a’ riochdachadh na dòigh as fheàrr a lorg sinn air sìth a bhrosnachadh eadar dùthchannan na Roinn-Eòrpa.

Bha an Rìoghachd Aonaichte na pàirt de bhuidheann mhòr de dhùthchannan a chuir stad air na Nàsaich ach tha coltas ann a-nis gun do chaill cuid anns an Rìoghachd Aonaichte an ciall anns an t-sìth a chruthaicheadh as a dhèidh.

Anns na seachdadan, nuair a chaidh an Rìoghachd Aonaichte an lùib an EEC, am buidheann as an tàinig an t-Aonadh Eòrpach, bha cothrom agus còir aca sgeulachd ùr a lorg. Cha b’ urrainn dhaibh an ìmpireachd a chleachdadh, agus chan ann air sgàth ’s gun robh e gan nàireachadh – chan eil fhathast – ach air sgàth ’s gun robh e air tuiteam às a-chèile thar na deicheadan às dèidh an Dàrna Cogaidh.

B’ urrainn dhaibh sgeul innse air mar a chaidh an Rìoghachd Aonaichte seo an lùib an Aonaidh Eòrpaich, as dèidh do linntean thar linntean de strì is de dh’fhòirneart an aghaidh cha mhòr gach ball dheth. Ach cha do rinn iad sin.

READ MORE: A’ reic ghunnaichean do mhurtairean: Breatainn agus Aràibia nan Sabhd

Tha an t-uabhas againn ri ionnsachadh bho gach linn de dh’eachdraidh, agus tha an Dàrna Cogadh na phàirt chudromach dheth gun teagamh. Ach chan eil dad nas cunnartaiche na luchd-poilitigs a’ brosnachadh sgeulachdan sìmplidh, far a bheil sinne an-còmhnaidh nar gaisgich agus càch an-còmhnaidh nan tùs air gach droch rud a thachair dhuinn. Chan e nàmhaid dhuinn a tha anns an Aonadh Eòrpach agus chan e a bhios ann gu bràth, a dh’aindeoin ’s na tha cuid airson toirt oirnn creidsinn.

Tha e soilleir, uair sam bith a bhios neach-poilitigs sam bith a-mach air cho deònach ‘s a tha muinntir a dhùthaich fulang as leth na dùthcha gun tèid iarraidh orra an dearbh rud a dhèanamh a dh’aithghearr. Feumaidh gu bheil na Tòraidhean seo a’ cheart cho dòchasach à Brexit is a tha mise.